Gemensam värdegrund som ska prägla varje ROTATIONSHIP®

Allas delaktighet: 
En förutsättning för ett framgångsrikt ROTATIONSHIP® är att deltagande organisationer har förtroende för varandra och att och varje deltagare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som ska uppnås. Integritet och sekretess ska respekteras.

Kompetensutveckling:
Den samlade kompetensen är avgörande för såväl  deltagande organisations framgång och konkurrenskraft som för värdet av varje ROTATIONSHIP®. Därför måste kompetensutvecklingen i varje ROTATIONSHIP® ses från såväl ett organisatoriskt som från ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl deltagande individ som deltagande organisation.

Samhällsansvar:
Varje deltagande organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö.

Horisontella principer:
Jämställdhetsintegrering, likabehandling och social inkludering  genom ömsesidig respekt mellan personer i och utanför varje ROTATIONSHIP® , Transregionalitet och transnationalitet, Inkludering av funktionshindrade. Mod.

Samverkan:
Olika organisationstillhörighet och olika personliga identiteter innebär möjligheter och utgör grunden i ett ROTATIONSHIP®. En formulerad värdegrund och viktiga principer, visar att vi har reflekterat över vad det kan innebära när olika idéer om vad som är bäst för ROTATIONSHIP® och det vi verkar för, stöter emot varandra i s.k . värderingskollisioner. Genom värderings-kollisioner blir de deltagande organisationernas och individernas identiteter och egna värden tydliga, vilket är bra. Det är därmed viktigt att slå fast, kommunicera och tydliggöra den gemensamma värdegrunden i varje ROTATIONSHIP®, så att vi kan stå upp för den, veta vilka vi är och vad som utmärker samverkansformen ROTATIONSHIP® .

Uppdaterad 2016-06-07 © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB här